Druh členstva zmeniť

Vybrali ste si typ člentsva: Mesačné členstvo (bez automatického predlžovania)

Umožňuje prístup ku všetkým aktuálnym aj pripravovaným videám na stránke, vrátane živých prenosov. Prístup k videám je na jeden mesiac .  

Predplatné sa neobnoví. Po uplynutí mesiaca (presne k dátumu prvej objednávky členstva – 30 resp. 31 dní) sa ukončí prístup k platenému obsahu na stránke. Členstvo si môžete sami kedykoľvek znova zakúpiť podľa potreby.

Cena za toto člentsvo je 9.90€ jednorazovo.

Členstvo vyprší po: 1 Mesiac.


Registračné údaje Už máte účet? Prihláste sa tu

PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE

Platobná karta We accept all major credit cards


Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1.  Úvodné ustanovenia

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.jogovaizbicka.online (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne cvičebné videá, pomocou ktorých môžete doma cvičiť jógu, jogovú terapiu, prípadne ďalšie cvičenia, ktoré sú na stránke zverejnené. (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z jej ponuky (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na Webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Synergy Health Care, s.r.o., IČO: 46079572, so sídlom Rozkvet 2004/12-10, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 4222/R (ďalej len „my“), DIČ: 202 322 41 48. Telefónne číslo: +421 903 315 829 email: podpora@jogovaizbicka.online.

1.3         Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Tovaru (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Tovar

Služba

 1.             Využívanie Služby

2.1         Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2         Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3         Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to zadarmo sledovať vybrané videolekcie, ktoré sprístupníme a budeme občas obmieňať (ďalej len „Bezplatné členstvo“).

2.4         Popri Bezplatnom členstve budete môcť po vytvorení Bezplatného členstva získať platený prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve vrátane vopred natočených profesionálnych cvičebných videí a živých prenosov (ďalej len „Platené členstvo“).

2.5         Za účelom vzniku PLATENÉHO členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si objednáte premium členstvo na jeden mesiac s automatickým obnovovaním členstva (ďalej len „Objednávka“), , a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Na túto možnosť ste upozornený v momente vstupu do platenej zóny v rámci Bezplatného členstva, ako aj v cenníku, ktorý je zverejnený na https://www.jogovaizbicka.online/clensky-ucet/membership-levels/(ďalej len „Cenník“). (Cenník sa vám zobrazí len po registrácií a následnom prihlásení sa na Webovej stránke). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, Plateného členstva, fakturačné údaje a spôsob platby. Zverejnenie údajov o Platenom členstve na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na vznik Plateného členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. Platené členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik Plateného členstva. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušné Členské podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah Plateného členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. Platené členstvo je určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

2.6         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

 1. Členské a spôsob platby

3.1         Za príslušné obdobie Plateného členstva ste povinný zaplatiť Členské a to vo výške podľa platného Cenníka. Členské je Mesačné.

3.2         Platba za Mesačné Členské prebieha prostredníctvom platobnej brány Stripe. Je možné použiť väčšinu platobných kariet – Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro, American Express. Platené členstvo Vám bude po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou každý mesiac, a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že stlačíte tlačidlo „Zrušiť členstvo“ v Menu „Členstvo“, podmenu „Moje členstvo“. Do uplynutia príslušného obdobia Plateného členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody Plateného členstva.

3.4         Cena PREMIUM členského uvedená v Cenníku je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

Nákup Tovaru

 1.             Objednanie Tovaru

4.1            Na Webovej stránke ponúkame Tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky Tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o skladovej dostupnosti, konečnej cene v mene EUR a nákladoch na dopravu.

4.2           Objednanie Tovaru vykonáte tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte vybraný Tovar, ktorý máte v úmysle zakúpiť, do košíka. Po registrácii, prihlásení sa do Vášho Užívateľského účtu, resp. po vyplnení vašich identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a platby, budete oboznámený s konečnou cenou za nákup Tovaru. Tá zahŕňa cenu za vybraný Tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty a cenu za dopravu. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať a meniť, napríklad najmä meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresy dodania tovaru, spôsoby platby a fakturačné údaje. Odoslaním objednávky akceptuje našu ponuku na tovar vložený do košíka, súhlasíte s týmito VOP a robíte neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4.3            Ihneď po prijatí objednávky jej prijatie potvrdíme emailom.

4.4          Objednaním tovaru potvrdzujete, že boli oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

 1.            Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

5.1               Doručenú objednávku skontrolujeme (napríklad Vaše údaje, objednaný tovar, zaregistrovanie úhrady ceny na našom účte) a obratom začneme s jej vybavovaním. Po skontrolovaní Vám emailom potvrdíme jej prijatie a doručením tohto emailu je Kúpna zmluva uzatvorená.

 1.             Platobné podmienky

6.1               Cena Tovaru je platná v okamihu realizácie Vašej ponuky, je uvedená v mene EUR a zahŕňa všetky súvisiace dane, či poplatky. Platby za dodanie tovaru a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene Tovaru, a budú Vám oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny Tovaru.

6.2               Pre uskutočnenie platby môžete platiť väčšinou platobných kariet.

6.3              Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny.

6.7               Faktúru Vám doručíme spolu s Tovarom.

 1.              Dodacie podmienky

7.1              Tovar Vám bude doručený adresu, ktorú ste uviedli. O predpokladanom čase doručenia Vás telefonicky informuje kuriér.

7.2              Objednaný Tovar ste povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Tovaru potvrdíte písomne na dodacom doklade.

7.3               O odoslaní tovaru Vás informujeme emailom.

7.4              Tovar Vám bude doručený štandardne do 5 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od našej vzájomnej dohody. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne neprevezmete alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na Vašej strane, a to ani opakovane v náhradnom termíne, Tovar nám bude vrátený.

7.8               Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky, ak sa v individuálnom prípade nedohodneme inak.

 1.             Garancia vrátenia peňazí

8.1          Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

8.2          Preto, ak nie ste s kvalitou Plateného členstva spokojní, môžete do 14 dní od vzniku Plateného členstva od Zmluvy v časti týkajúcej sa Plateného členstva odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené Členské. Aj po ukončení Plateného členstva budete môcť využívať základné, Bezplatné členstvo.

8.3          Odstúpiť od Zmluvy v časti Plateného členstva môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o Platené členstvo a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy v časti Plateného členstva.

8.4          Možnosť odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu máte aj v prípade Kúpnej zmluvy. Zo zákona na to máte 14 dní od prevzatia Tovaru.

8.5          Ak odstúpite od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá prípadná doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej ste odstúpili.

8.6          Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste nám Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

8.7           Po odstúpení ste nám oprávnený odovzdať tovar osobne alebo zaslaním na našu adresu. Tovar by mal byť, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s Tovarom. Pôvod Tovaru preukážete priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k Tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

8.8          V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, a to vrátane pôvodných nákladov na dopravu tovaru k Vám, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, akú ste použili pri svojej platbe, ak sa nedohodneme inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov.

8.9          Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Vám nie sme povinní vrátiť kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je nám Tovar doručený alebo kým nepreukáže zaslanie Tovaru späť, ibaže navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby.

8.10        Tovar ste povinní zaslať späť alebo ho odovzdať nám alebo nami poverenej osobe na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. To neplatí, ak navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak ste Tovar odovzdali na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.11          Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znášate iba náklady na vrátenie Tovaru.

8.12          Zodpovedáte len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

8.13          Beriete na vedomie, že nemožno odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä v prípade Tovaru

 1. a) zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás;
  b) ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  c) ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  d) uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  e) zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili.
 2.            Záručné a reklamačné podmienky

9.1         Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na podpora@jogovaizbicka.online, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

9.2         Zodpovedáme Vám za to, že Vami zakúpený Tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou. To znamená, že zodpovedáme za to, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, nami alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy Tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedá za to, že Tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

9.3         Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od Vášho prevzatia Tovaru. Reklamáciu ste oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného Tovaru na našu adresu. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania nás môžete emailom zaslať fotografiu reklamovaného Tovaru, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu Tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a pravdepodobnosti úspechu v reklamačnom konaní. Pri reklamácii ste povinný preukázať pôvod Tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň ste povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

9.4         Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby sme vadu bez zbytočného odkladu odstránili. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

9.5         Ak ide o takú vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva máte aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôžete pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.6         Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

9.7         Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie vo forme emailu. O vybavení reklamácie Vám tiež vydáme písomný doklad.

9.8         V prípade, že došlo k poškodeniu Tovaru pri jeho doprave kuriérom, ste povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie ste povinný prevziať. O doručení poškodeného tovaru ste nás povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať.

9.9        Ak ste reklamáciu Tovaru uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9.10       Ak uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a zamietneme ju, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nezamietneme.

9.11        Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

9.12        Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy ste boli povinní Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

9.13        Spoločne s Tovarom Vám môže byť dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s Tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

 1. Zrušenie Užívateľského účtu

10.1         Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť napísaním mailu na podpora@jogovaizbicka.online so žiadosťou o jeho zrušenie

10.2         Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

10.3         Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského. Automatické platby podľa článku 3.2 vyššie budú pri platbe kartou automaticky zrušené.

 1. Autorské právo

11.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

 1.            Ochrana osobných údajov

12.1       Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov:

Ochrana osobných údajov – GDPR

 1.         Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

13.1            Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

13.2            Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

13.3            Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

13.4            Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

13.5             V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

13.6            Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

 1. Záverečné ustanovenia

14.1         Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

14.2         V odôvodnených prípadoch nie sme povinní uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo sa už Tovar nevyrába.

14.3         Svojou ponukou Služieb a Tovarov vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

14.4         Objednaním Tovaru, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: https://www.jogovaizbicka.online/zmluvne-podmienky/

14.5          Súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

14.6         Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

14.7         Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.8         Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

14.9         Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 6.2.2021